ตลาดพระเครื่อง (Aumulet) พระท่าพระจัน - (รหัส 0225) พระครูภักตร์ วัดบึงทองหลาง ปี 2519